30. maj 2012

Ukinitev brezplačnega vrtca, nižji otroški dodatek in starševsko nadomestilo

Danes 30.5.2012 objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list št. 40/2012) predvideva:

V 78. členu: DRUGI OTROK V VRTCU 30% PLAČILA

»Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva v višini razlike do znižanega plačila vrtca, se vrtcem zagotavljajo iz državnega proračuna.«

V 144. členu: NOVI RAZREDI ZA OTROŠKI DODATEK

Otroški dodatek glede na uvrstitev v dohodkovni razred:V 146. členu: STARŠEVSKO NADOMESTILO

Ne glede na prvi odstavek 44. člena ZSDP od uveljavitve tega zakona starševsko nadomestilo, razen porodniškega nadomestila, za polno odsotnost z dela znaša 90% osnove. Starševsko nadomestilo znaša 100% osnove, kadar osnova ne presega 763,06 eurov.


V 148. členu: POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
Ne glede na 64. člen ZSDP ima od uveljavitve tega zakona pravico do pomoči ob rojstvu otroka vsak otrok, katerega mati ali oče imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64% neto povprečne plače skladno z določili ZUPJS, ki se uporabljajo za odločanje o pravici do otroškega dodatka. Za potrebe tega člena centri za socialno delo iz centralne zbirke podatkov iz 49. člena ZUPJS obdelujejo osebne podatke, ki jih potrebujejo pri odločanju o pravici po tem členu.


V 149. členu: DODATEK NA VELIKO DRUŽINO
Ne glede na prvi odstavek 77. člena ZSDP ima od uveljavitve tega zakona pravico do dodatka za veliko družino eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64% neto povprečne plače skladno z določili ZUPJS, ki se uporabljajo za odločanje o pravici do otroškega dodatka. Za potrebe tega člena centri za socialno delo iz centralne zbirke podatkov iz 49. člena ZUPJS obdelujejo osebne podatke, ki jih potrebujejo pri odločanju o
pravici po tem členu.
Ni komentarjev: