15. januar 2012

Prihranki, avtomobil in višina otroškega dodatka

Nov Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka upošteva poleg vseh dohodkov, ki jih prejmete (12. člen plača, preživnina, starševski dodatek, otroški dodatek...) tudi ostalo premoženje.

Torej če ste 4-članska družina do 130m2 uporabne površine ne bo upoštevano kot premoženje in prav tako avtomobil do vrednosti 6457,08€, denarna sredstva na računih pa vam bodo upoštevana kot "fiktivno določen mesečni dohodek" po letni obrestni meri 3,41%.

PRIHRANKI
Za leto 2010 znaša povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva 3,41 odstotka (povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva za vezane vloge nad 1 letom do 2 leti za leto pred letom vložitve vloge po podatkih Banke Slovenije). Upoštevajo se denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena tega zakona, ki se po tem zakonu upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika. Premoženje se upošteva po 19. členu tako, da se dohodki oseb povečajo za fiktivno določen dohodek, in sicer v višini letnega zneska obresti, izračunanih od vrednosti premoženja, ki se upošteva po tem zakonu na dan vložitve vloge.

IZRAČUN za PRIHRANKE
Izračun premoženja na TRR = 20000 prihrankov *3,41 /100 = 682 €
Torej se k vašim neto dohodkom npr. mesečno neto 1000 EUR prišteje "fiktivno določen mesečni dohodek" 682€/12 mesecev = 56,83€.

PREMOŽENJE, KI SE UPOŠTEVA
nepremično premoženje;
Ne upošteva se stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva, do vrednosti primernega stanovanja.
Pri ugotavljanju velikosti primernega stanovanja iz 1. točke prejšnjega odstavka se upošteva število oseb, ki imajo na naslovu tega stanovanja stalno prebivališče in na tem naslovu tudi dejansko prebivajo. Primerna velikost stanovanja je 2-kratnik največje površine, določene s predpisom, ki ureja dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, pri kateri ni plačila lastne udeležbe in varščine. Če je uporabna površina stanovanja večja od uporabne površine primernega stanovanja, se kot premoženje upošteva razlika med posplošeno tržno vrednostjo tega stanovanja, izračunana po metodologiji množičnega vrednotenja nepremičnin in vrednostjo primernega stanovanja. Vrednost primernega stanovanja se izračuna tako, da se velikost primernega stanovanja pomnoži z vrednostjo m2 stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost stanovanja. Vrednost m2 stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost tega stanovanja se izračuna tako, da se posplošena tržna vrednost stanovanja deli z m2 uporabne površine tega stanovanja. Podatki o posplošeni tržni vrednosti stanovanja in podatki o m2 uporabne površine stanovanja se pridobijo iz zbirke podatkov, ki vsebuje podatke o vrednosti nepremičnin.

Primeri velikosti primernega stanovanja oziroma stanovanjske hiše:
1-članska družina 60 m2
2-članska družina 90 m2
3-članska družina 110 m2
4-članska družina 130 m2
5-članska družina 150 m2
6-članska družina 170 m2
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 12 m2.

-osebna in druga vozila;
Ne upošteva se osebni avtomobili oziroma enosledna vozila do vrednosti 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka (28*230,61€=6457,08), določenega s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke za vsak avtomobil oziroma enosledno vozilo, in osebno vozilo, prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb;

-vodna plovila;

-lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug;

-vrednostni papirji;

-denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena tega zakona, ki se po tem zakonu upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika (opisano zgoraj);

-drugo premično premoženje.

Ni komentarjev: