25. januar 2012

Ustvarjamo - kuhinjski predpasnik

LIKOVNA TEHNIKA: izdelek - kuhinjski predpasnik
STAROST OTROKA: 2+
PRIPOMOČKI: barve za tekstil, krompir, blago
IZDELAVA: Starši otroku pripravite enostaven kvadrat blaga (velikosti papirja A4) in nanj našijete dva traka, ki bosta služila pritrditvi predpasnika okrog pasu.
Krompir operite in izrežite like rožic, zvezdic in krogov. Barvo nato odtisnite na blago. Za ustvarjanje po tekstilu lahko uporabljate tudi: flomastre za tekstil, bleščice za tekstil, spreje za tekstil, markerje in linerje za tekstil.


15. januar 2012

Prihranki, avtomobil in višina otroškega dodatka

Nov Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka upošteva poleg vseh dohodkov, ki jih prejmete (12. člen plača, preživnina, starševski dodatek, otroški dodatek...) tudi ostalo premoženje.

Torej če ste 4-članska družina do 130m2 uporabne površine ne bo upoštevano kot premoženje in prav tako avtomobil do vrednosti 6457,08€, denarna sredstva na računih pa vam bodo upoštevana kot "fiktivno določen mesečni dohodek" po letni obrestni meri 3,41%.

PRIHRANKI
Za leto 2010 znaša povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva 3,41 odstotka (povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva za vezane vloge nad 1 letom do 2 leti za leto pred letom vložitve vloge po podatkih Banke Slovenije). Upoštevajo se denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena tega zakona, ki se po tem zakonu upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika. Premoženje se upošteva po 19. členu tako, da se dohodki oseb povečajo za fiktivno določen dohodek, in sicer v višini letnega zneska obresti, izračunanih od vrednosti premoženja, ki se upošteva po tem zakonu na dan vložitve vloge.

IZRAČUN za PRIHRANKE
Izračun premoženja na TRR = 20000 prihrankov *3,41 /100 = 682 €
Torej se k vašim neto dohodkom npr. mesečno neto 1000 EUR prišteje "fiktivno določen mesečni dohodek" 682€/12 mesecev = 56,83€.

PREMOŽENJE, KI SE UPOŠTEVA
nepremično premoženje;
Ne upošteva se stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva, do vrednosti primernega stanovanja.
Pri ugotavljanju velikosti primernega stanovanja iz 1. točke prejšnjega odstavka se upošteva število oseb, ki imajo na naslovu tega stanovanja stalno prebivališče in na tem naslovu tudi dejansko prebivajo. Primerna velikost stanovanja je 2-kratnik največje površine, določene s predpisom, ki ureja dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, pri kateri ni plačila lastne udeležbe in varščine. Če je uporabna površina stanovanja večja od uporabne površine primernega stanovanja, se kot premoženje upošteva razlika med posplošeno tržno vrednostjo tega stanovanja, izračunana po metodologiji množičnega vrednotenja nepremičnin in vrednostjo primernega stanovanja. Vrednost primernega stanovanja se izračuna tako, da se velikost primernega stanovanja pomnoži z vrednostjo m2 stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost stanovanja. Vrednost m2 stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost tega stanovanja se izračuna tako, da se posplošena tržna vrednost stanovanja deli z m2 uporabne površine tega stanovanja. Podatki o posplošeni tržni vrednosti stanovanja in podatki o m2 uporabne površine stanovanja se pridobijo iz zbirke podatkov, ki vsebuje podatke o vrednosti nepremičnin.

Primeri velikosti primernega stanovanja oziroma stanovanjske hiše:
1-članska družina 60 m2
2-članska družina 90 m2
3-članska družina 110 m2
4-članska družina 130 m2
5-članska družina 150 m2
6-članska družina 170 m2
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 12 m2.

-osebna in druga vozila;
Ne upošteva se osebni avtomobili oziroma enosledna vozila do vrednosti 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka (28*230,61€=6457,08), določenega s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke za vsak avtomobil oziroma enosledno vozilo, in osebno vozilo, prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb;

-vodna plovila;

-lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug;

-vrednostni papirji;

-denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena tega zakona, ki se po tem zakonu upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika (opisano zgoraj);

-drugo premično premoženje.

10. januar 2012

Socialna reforma in otroški dodatek

Dokler družina ne porabi denarja na otrokovem računu, otroškega dodatka za preživetje ne potrebuje (Vir: Delo.si).

Otroški dodatek
(do 31.12.2011)
Otroški dodatek - NOVA ZAKONODAJA
(po 1.1.2012)
Pravna podlaga: Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP)Pravna podlaga: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Premoženje, ki se upošteva -17. člen Premoženje, ki se ne upošteva - 18. člen
1. nepremično premoženje;

2. osebna in druga vozila;

3. vodna plovila;

4. lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug;

5. vrednostni papirji;

6. denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena tega zakona, ki se po tem zakonu upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika;

7. drugo premično premoženje.

(2) Pri ugotavljanju velikosti primernega stanovanja iz 1. točke prejšnjega odstavka se upošteva število oseb, ki imajo na naslovu tega stanovanja stalno prebivališče in na tem naslovu tudi dejansko prebivajo. Primerna velikost stanovanja je 2-kratnik največje površine, določene s predpisom, ki ureja dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, pri kateri ni plačila lastne udeležbe in varščine. Če je uporabna površina stanovanja večja od uporabne površine primernega stanovanja, se kot premoženje upošteva razlika med posplošeno tržno vrednostjo tega stanovanja, izračunana po metodologiji množičnega vrednotenja nepremičnin in vrednostjo primernega stanovanja. Vrednost primernega stanovanja se izračuna tako, da se velikost primernega stanovanja pomnoži z vrednostjo m2 stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost stanovanja. Vrednost m2 stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost tega stanovanja se izračuna tako, da se posplošena tržna vrednost stanovanja deli z m2 uporabne površine tega stanovanja. Podatki o posplošeni tržni vrednosti stanovanja in podatki o m2 uporabne površine stanovanja se pridobijo iz zbirke podatkov, ki vsebuje podatke o vrednosti nepremičnin.

(3) Podatki o lastnikih premoženja iz prvega odstavka tega člena, razen premoženja iz 6. in 7. točke, se pridobivajo iz javnih zbirk podatkov in dokazil, ki jih predloži oseba. Kot vrednost premoženja iz 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se upošteva primerljiva tržna vrednost istovrstnega premoženja. Vrednost tega premoženja se ugotavlja na način, kot ga podrobneje predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.

(4) Pri vrednostnih papirjih iz 5. točke prvega odstavka tega člena, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in njihova tržna vrednost ni znana, se upošteva njihova knjigovodska vrednost.
1. stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva, do vrednosti primernega stanovanja;

2. osebni avtomobili oziroma enosledna vozila do vrednosti 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke za vsak avtomobil oziroma enosledno vozilo, in osebno vozilo, prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb;

3. premoženje, ki daje dohodke, višje od 2-kratnika bruto minimalne plače;

4. premoženje, za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni najem ali poslovni najem (leasing);

5. predmeti, ki so po predpisu, ki ureja izvršbo, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine;

6. poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, uporablja za oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, dokler ta dohodek iz dejavnosti dosega vsaj višino minimalne plače;

7. kmetijsko in gozdno zemljišče, ki daje dohodek, ki se po tem zakonu upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja;

8. sredstva iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem računu zavarovanca pri skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma pri pokojninskem skladu ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

(2) Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka se šteje, da oseba, ki uveljavlja oprostitev plačila socialnovarstvene storitve, dejansko prebiva v stanovanju, katerega lastnik je.10. Način upoštevanja premoženja

19. člen

Premoženje se upošteva tako, da se dohodki oseb povečajo za fiktivno določen dohodek, in sicer v višini letnega zneska obresti, izračunanih od vrednosti premoženja, ki se upošteva po tem zakonu na dan vložitve vloge, razen pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pri tem se upošteva povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva za vezane vloge nad 1 letom do 2 leti za leto pred letom vložitve vloge po podatkih Banke Slovenije. Če med vložitvijo vloge podatek o tej obrestni meri še ni na voljo, se upošteva podatek za predpreteklo leto.


Za leto 2010 znaša povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva 3,41 odstotka.

Vir: e-uprava
 
VIŠINA OTROŠKEGA DODATKA:

PRIMER 1: Povprečna družina: 2 odrasla (2x povprečna plača) + 2 predšolska otroka
% od neto plače = prihodki 2*1003€ /4 osebe *100 =50 %
Neto dohodek na osebo = 501,5€
PRIHODKI IZDATKI
Plača = 2006€
Otroški dodatek = 48,04+56,06 = 104,1€
% plačila vrtca= 35%-1 razred = 30%
Plačilo vrtca = 105 €
Skupaj = 2110,1€Skupaj = 105 €

PRIMER 2: Majhna družina: 2 odrasla (2x povprečna plača)
% od neto plače = prihodki 2*1003€ /4 osebe *100 =66,7 %
Neto dohodek na osebo = 668,7
PRIHODKI IZDATKI
Plača = 2006€
Otroški dodatek = 22,83
% plačila vrtca= 53%
Plačilo vrtca = 185,5 €
Skupaj = 2028,83€Skupaj = 185,5 €

PRIMER 3: Velika družina: 2 odrasla (2x povprečna plača) + 4 otroci (2 predšolska, 2 šolska)
% od neto plače = prihodki 2*1003€ /6 oseb *100 =33,3 %
Neto dohodek na osebo = 334,3€
PRIHODKI IZDATKI
Plača = 2006€
Otroški dodatek = 74,48+83,25+91,98+91,98 = 341,69€
% plačila vrtca= 20%-1 razred = 10%
Plačilo vrtca = 35 €
Skupaj = 2347,69€Skupaj = 35 €


PRIMER 4: Velika družina: 2 odrasla (1x povprečna plača) + 4 otroci (2 predšolska, 2 šolska)
% od neto plače = prihodki 1003€ /6 oseb *100 =16,67 %
Neto dohodek na osebo = 167,2€
PRIHODKIIZDATKI
Plača = 1003€
Otroški dodatek = 514,4€
% plačila vrtca= 0%
Plačilo vrtca = 0 €
Skupaj = 1517,4Skupaj = 0 €Povprečna mesečna bruto plača za leto:
- 2007 je znašala 1284,79 EUR
- 2008 je znašala 1391,14 EUR
- 2009 je znašala 1438,96 EUR
- 2010 je znašala 1494,88 EUR (neto plača 1003 EUR)