19. oktober 2013

Bolniška za nego bolnega otroka in brezposelni starš

Pediater lahko zahteva podpis izjave, s katero jamčite, da nezaposleni starš ne more negovati bolnega otroka.

  Pravica do zadržanosti od dela zaradi nege otroka ima sledeče lastnosti:

BREZPOSELNI ZAKONEC:
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ( 5. odstavka 138. člena) določajo, da ima zavarovanec pravico do nadomestila plače za nego ožjega družinskega člana, če nege ne more zagotoviti zakonec, ki je nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja nego brez zadržanosti od dela.

Podatke o teh okoliščinah mora osebnemu zdravniku posredovati zavarovanec, ki uveljavlja pravico do nege.

V praksi pa lahko nastopijo primeri, zaradi katerih zakonec, ki je nezaposlen (ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne dejavnosti, ni kmet ipd.) ali upokojen, ne more zagotoviti nege otroka. Razloge mora dokazati zavarovanec, ki uveljavlja pravico do nege, in sicer z ustrezno dokumentacijo (npr.pogodbo o opravljanju dela, zdravniškim potrdilom …) ali na podlagi izjave v primerih, ko z dokumentacijo ne razpolaga. Vzorec izjave je priloga tega dopisa.

Osebni zdravnik mora zavarovancu pojasniti pogoje za uveljavljanje pravice do nege, ugotovljena dejstva pa zapisati v zdravstveni karton otroka. Če je osebni zdravnik dejansko stanje ugotavljal na podlagi podpisane izjave, slednjo vloži v zdravstveni karton.

KRAJŠI DELOVNI ČAS ENEGA OD STARŠEV:
V primerih, ko eden od staršev dela s krajšim delovnim časom (dela s krajšim delovnim po predpisih o starševskem varstvu, o delovnih razmerjih ali po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), peti odstavek 138. člena Pravil izrecno ne določa, da mora biti zadržan od dela tisti od staršev, ki dela krajši delovni čas od polnega. Je pa skladno z navedeno določbo lahko eden od staršev začasno zadržan od dela s pravico do nadomestila plače le za tisti delovni čas, za katerega drug starš ne more zagotoviti nege brez zadržanosti od dela. Glede dokazovanja okoliščin veljajo enaka pravila, kot so zapisana v prvo opisanem primeru pri čemer mora izbrani osebni zdravnik upoštevati tudi dejansko odsotnost starša od doma (torej čas, ko dela in čas, ki je potreben za pot na delo in iz dela domov).

PORODNIŠKA IN BOLNIŠKA:
V času, ko je zavarovana oseba na porodniškem ali starševskem dopustu, praviloma lahko neguje tudi drugega otroka, ki zaradi zdravstvenega stanja potrebuje nego. Vendar pa tudi v tovrstnih primerih lahko pride do situacije, da npr. mati, ki je na porodniškem dopustu, zaradi objektivnih razlogov ne more zagotoviti nege otroku.

To pomeni, da je tudi v teh primerih potrebno ugotavljati vse okoliščine konkretnega primera, pri čemer je potrebno izhajati iz dejstva, da mora imeti otrok v času bolezni oziroma poškodbe dejansko zagotovljeno ustrezno nego. Tako je npr. v situaciji, ko je mati odsotna z dela zaradi koriščenja porodniškega oziroma starševskega dopusta, nego pa potrebuje drug otrok, potrebno ugotavljati, ali bi moral biti drugi otrok ločen od novorojenčka in ali mati lahko zagotavlja nego otroku, tudi zaradi okoliščin na njeni strani (npr. bolezen mame v času, ko otrok potrebuje nego).

SPREMSTVO:
Prav tako ni mogoče istočasno (za isto časovno obdobje) uveljavljati pravice do nege in pravice do spremstva za istega otroka s strani obeh staršev.


Vir: Okrožnica ZZZS z dne 6.7.2010
Članki: Žurnal - Do bolniške z dokazili z dne 19.10.2013
Mladina - Zdravniki ali delovni inšpektorji z dne 19.4.2013